KIM JEST OSOBA NIESAMODZIELNA I JEJ OPIEKUN???

OPIEKUN FAKTYCZNY to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki, najczęściej członek rodziny.
Opiekun nieformalny to osoba, która dostarcza trwałego, regularnego, fizycznego, emocjonalnego wsparcia oraz asystuje przy czynnościach dnia codziennego osobie, która jest fizycznie lub intelektualnie niepełnosprawna lub jest osobą starszą. Pojęcie opiekuna nieformalnego jest szersze niż pojęcie opiekuna rodzinnego, gdyż obejmuje ono zarówno rodzinę, jak i sąsiadów czy przyjaciół, którzy również mogą sprawować opiekę nad osobą niesamodzielną.

OSOBA NIESAMODZIELNA to osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

SKALA KATZA, czyli skala oceny podstawowych czynności życiowych pozwala ocenić zdolność pacjenta do samodzielnego funkcjonowania. Skala Katza służy do oceny samodzielności pacjenta w wykonywaniu takich czynności jak: Kąpanie się/ mycie się; Ubieranie się; Korzystanie z toalety; Poruszanie się; Kontrolowanie wydawania moczu i kału; Samodzielne jedzenie.

JAKIE CECHY POWINIEN POSIADAĆ OPIEKUN???

Każda osoba może podjąć się opieki nad osobą niesamodzielną, lecz dobry opiekun powinien spełniać cechy:
– sympatia dla osób starszych;
– chęć służenia pomocą i opieką;
– empatia;
– cierpliwość;
– łatwość nawiązywania kontaktów;
– sprawność fizyczna;

POTRZEBY OSOBY NIESAMODZIELNEJ
Opieka nad osobą niesamodzielną musi być dostosowana do jej indywidualnych potrzeb. Potrzeby osób chorych można podzielić na:
– potrzeby podstawowe tzn. egzystencjalne tj. potrzeby fizjologiczne, zapewnienie możliwości jedzenia i picia, dostarczenie zakupów, sprzątanie), potrzeby bezpieczeństwa np. opieka medyczna, pielęgniarska, opiekuńcza;
– potrzeby wyższego rzędu – związane są z prowadzeniem wcześniejszego życia, z pozycji społecznej i rodzinnej, wykonywanego zawodu i zainteresowań np. potrzeba przynależności, samorealizacji, uznania, szacunku, przydatności, potrzeby estetyczne.

JAKOŚĆ ŻYCIA OSOBY NIESAMODZIELNEJ W DUŻEJ MIERZE ZALEŻY OD OPIEKUNÓW!!!!